Jdi na obsah Jdi na menu

Učivo pro marody

ČJ- opakovat :Tab -šipky na str.56 (mají i v sešitě)+ růžovou tabulku na téže straně- koncovka- ými.
Do sešitu ČJ- cv. 10 na str. 57- tab. slovo, rod, vzor. Cv. 11 na str.57.
Opakovat tabulku na str. 35 slovesný tvar.( DÚ do sešitu cv.17 str. 35)
 Osnova : Na rybníce- do SŠ- doplnit(ten kdo nemá).
Cv.4 str. 69  a do sešitu napsat vymyšlené věty. (Nabídka v příloze- k tisku a rozstříhání.)
Literatura:
ČÍT- dodělat kapitolu klíč k detektivním záhadám.(Od str. 75) Projít otázky k textu .
MAT- Geom. zopakovat co je trojúhelník rovnoramenný a rovnostranný(str. 48)
Dokončit str. 58 a 59 a pokračovat dál. Dobrovolně   cv. 2 na str.48. MAT

 

 VL- Sídla a jejich význam- zápis do sešitu-
Ohraničené místo- kde lidé bydlí= sídlo
a) městská sídla (městečko-město-velkoměsto)
b) venkovská (samota-osada-vesnice)

Rozvoj průmyslu od 18. stol.- hlavní důvod růstu měst.
FCE sídel-obytná,obchodní,výrobní, těžební,vzdělávací rekreační, zemědělská, správní.
S tím, jak se postupem času mění lidské potřeby, mění se i funkce měst.

Děti si vyberou  nějaké královské nebo věnné město a vypracují referát-písemný (ne tisk z netu) na volný list za DÚ:
Zajímavosti, kdo založil, čím se zabývali dříve (těžba, průmysl, zemědělství,vinice) co dělají dnes apod....


PŘ- Opakovat str. 28-29 a potom postupovat dál na str. 30-nová kap. Udělat zápis. Do sešitu- mapka podnebných pásů- důležité!!!!
 


 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Pro učitele: Viz. (MP) Funkce měst vysvětlit na městě Jáchymov- modrá tab . dole. Vysvětlit co je to správní funkce měst.

Věnná města do počátku 15. století

Poddanská města

Poddanská města byla součástí panství a jejich obyvatelé byli poddanými vrchnosti stejně jako vesničtí sedláci. V principu by od nich vrchnost mohla vyžadovat robotu a jiné poddanské povinnosti, ale v praxi jim udělovala různá privilegia. Žádné z těchto privilegií nesmělo porušovat práva či finanční zisky vrchnosti. Nejvýznamnější poddanská města měla práva blížící se královským městům (např. Rožmberkové některým městům na svém panství dali královské právo přenesené z Písku).

Přestože o právech poddanského města rozhodovala vrchnost, musel povýšení osady na město vždy potvrdit panovník. Vedle toho potvrzoval i právo trhu. Podle vrchnosti se poddanská města mohou dělit na:

  • církevní (biskupství, arcibiskupství, kláštery, kapituly)
  • šlechtická
  • komorní královská

V českých zemích začala církevní poddanská města vznikat již v 1. polovině 13. století, šlechta se do tohoto podnikání pouštěla mnohem váhavěji a největší počet šlechtických poddanských měst vznikl až v 2. polovině 13. století. Na počátku 15. století bylo v Čechách na 290 poddanských měst, významem a rozsahem hospodářských aktivit však hluboce zaostávala za královskými městy. Zdá se, že hlavním zdrojem obživy se zde staly aktivity spojené s existencí obchodních tras, které skrze tato města vedly.

Horní města

Horní města náležela také panovníkovi a nacházela se u bohatých nalezišť nerostných surovin (Jihlava, Kutná Hora, České Budějovice, Jáchymov) často na jednotném čtvercovém půdorysu (Měděnec, Hora Svatého Šebestiána, Boží Dar, Výsluní, Nové Město pod Smrkem, Horní Blatná, Horní Benešov).

Současnost

V současnosti je dle zákona o obcích městem taková obec, která má alespoň 3 000 obyvatel, pokud tak stanoví předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády.

Podle blíže neurčeného článku v MF DNES by měla mít taková obec centrum s náměstím a asfaltovými chodníky, školu a lékařskou ordinaci,[1] zákon však takovou podmínku nestanoví a kritéria, podle nichž by vláda měla přijímat své stanovisko, nebyla žádným obecně závazným předpisem vyhlášena.

Obec může získat status města též nezávisle na těchto kritériích, pokud věrohodným způsobem prokáže, že tento status již v minulosti měla.(Např.obec  Davle- prokázala , že již v 11. stol. byla Městysem a dostala v r. 2005 opět tento titul.)

Největší města v Česku

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář